inżynieria wodna

Inżynieria wodna i jej rola w budownictwie

Inżynieria wodna, a inżynieria środowiska

Rozsądne, ekonomiczne korzystanie z zasobów wodnych i gospodarowanie nimi wymaga obecności różnych budowli hydrotechnicznych. Wiedzieli o tym już starożytni budując systemy irygacji pól i swoje drogi wodne, także te nadziemne – akwedukty. Ingerencja budowlana w środowisko przyrodnicze wymaga wiedzy przyrodniczej i technicznej. Natomiast projektowaniem, budową, usprawnianiem funkcjonowania, a nawet użytkowaniem budowli hydrotechnicznych zajmuje się inżynieria wodna. Jej przedmiotem są budowle śródlądowe i morskie. Konstrukcyjnie to dziedzina budowlana, wymagająca wiedzy i umiejętności budowlanych. To niezbędne do opracowania i wykonania specyficznego projektu budowlanego. Natomiast z uwagi na oddziaływanie budowli na środowisko, jest silnie skorelowana z inżynierią środowiska. Zdecydowanie prościej jest stawiać domy drewniane, niż przewidzieć wpływ na otoczenie i środowisko dużej inwestycji hydrotechnicznej.

Niezbędne pozwolenia, których wymaga inżynieria wodna

Budowla hydrotechniczna wymaga pozwolenia na budowę, ściśle określonego przepisami prawa. Jest to konkretnie pozwolenie wodnoprawne. Decyzję związaną z jego wydaniem podejmuje regionalny zarząd gospodarki wodnej albo Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Do nich trafia wniosek inwestora z załącznikami. W związku z tym, dokumentem niezbędnym do ubiegania się pozwolenie na budowę hydrotechniczną jest operat wodnoprawny. Operaty wodnoprawne powinny być przygotowane profesjonalnie i starannie, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie ich wykonania specjalistom.

Każda inwestycja zaczyna się od projektu

Budowlane projekty hydrotechniczne, zarówno te śródlądowe jak i morskie, opracowują inżynierowie – specjaliści. W oparciu o klasyfikację obiektu, mapy, pomiary, ekspertyzy hydrologiczne i geodezyjne oraz normy budowlane, dokonują oni mnóstwa obliczeń. Analizują budowlę pod różnym kątem, choćby jej skuteczności, bezpieczeństwa, ewentualnego ryzyka. Przeprowadzają studium wykonalności inwestycji, oceniają jej wpływ na środowisko. Korzystają przy tym z technologii umożliwiających modelowanie przestrzenne i wizualizację.
Hydrotechnika jest jednym z najbardziej skomplikowanych działów inżynierii. Zespoły w obszarze hydrotechnika projekty najczęściej tworzą specjaliści z inżynierii wodnej i budowlanej. Wiedza techniczna i uprawnienia budowlane pozwalają na przygotowanie prawidłowego projektu budowlanego i wykonawczego budowli hydrotechnicznej. Specjalizacja z inżynierii wodnej pozwala na przygotowanie opinii technicznej i części opisowej operatu wodnoprawnego, który musi być zgodny z ustawą Prawo wodne. Jest też nieodzowna w uwzględnieniu, już na etapie projektu, wyposażenia budowli w odpowiednie urządzenia kontrolno-pomiarowe.

Fotogrametria cennym wsparciem inwestycji hydrotechnicznych

Na etapie projektowania budowy hydrotechnicznej pomocna jest fotogrametria. Dzięki niej możliwa jest choćby aktualizacja danych przestrzennych czy generowanie numerycznych modeli terenu. Znacznie większą rolę odgrywa na etapie samej budowy. Ortofotomapy Warszawa, dzięki centymetrowej dokładności wpasowania się układ współrzędnych (tak robi fotogrametria Warszawa) pozwalają na monitorowanie realizowanej inwestycji. Dokumentalne obrazowanie etapu wykonawczego rozciągniętego w czasie.